“Grzmią pod Stoczkiem armaty”

 

R E G U L A M I N XVIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU   „GRZMIĄ  POD  STOCZKIEM  ARMATY” pod patronatem  Marszałka Województwa Lubelskiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego; oraz Starosty Łukowskiego

CEL

  • uczczenie 187 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem,
  • uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży                      i dorosłych,
  • popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
  • promocja miasta i regionu.

ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim,
 • LKS „DWERNICKI” Stoczek Łukowski,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim,

BIEGI ORGANIZOWANE SĄ PRZY WSPÓŁPRACY:

  • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
  • Starostwa Powiatowego w Łukowie,
  • Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie,
  • Clubu Weteranów Szos,
  • Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,
  • Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim,
  • Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim,
  • Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

TERMIN I MIEJSCE

24 luty 2018 rok (sobota) Stoczek Łukowski, Plac Kościuszki 1

godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie biegów

godz. 9.45 – rozpoczęcie biegów dla osób niepełnosprawnych oraz

dzieci i młodzieży.

godz. 12.00 – bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km

ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BIEGÓW DZIECI                I MŁODZIEŻY

 • zapisy do biegów dla osób niepełnosprawnych: do dnia 16 lutego 2018 r. (włącznie) na adres: Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim; Pl. T. Kościuszki 1; 21-450 Stoczek Łukowski              z dopiskiem: XVIII Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” pok. nr 203 lub faksem (25) 797-00-73 w godzinach od 8.00 do 15.00 (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do poszczególnej kategorii).
  • zapisy do biegów dzieci i młodzieży: do dnia 16 lutego 2018 r. (włącznie) na adres: Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim;                   Pl. T. Kościuszki 1; 21-450 Stoczek Łukowski z dopiskiem:                XVIII Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”     pok. nr 203 lub faksem (25) 797-00-73 w godzinach od 8.00 do 15.00 (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do poszczególnych kategorii).  

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA W BIEGU GŁÓWNYM

 • Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegwstoczku.pl oraz www.time2go.pl
 • Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia              21 lutego 2018 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie                     w Biurze Zawodów w dniach 22 – 23 luty 2018 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski pok. 203) oraz 24 luty 2018 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski, w okolicy linii startu),
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych                   z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenia przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa                        w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
 • Limit uczestników biegu wynosi 170 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń,
 • W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział                   w XVIII biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty” wynosi:

- I termin: do 18 lutego 2018 roku lub do wyczerpania   

                      limitu miejsc – 30 złotych,

- II termin: od 19 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

- III termin: 24 luty 2018 rok – 50 złotych (w tym dniu   opłaty  będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

  • Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto: LKS Dwernicki Stoczek Łukowski nr. konta 79920600096800093820000010 BS Trzebieszów o/Stoczek Łukowski.

Tytuł przelewu: Opłata startowa Ogólnopolski Bieg, Imię                        i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

  • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej  w ciągu 3 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną                      z wybranych dróg elektronicznych lub przelewem tradycyjnym (nie później niż do 21 lutego 2018 roku). W przypadku zapisu w biurze zawodów gotówką przy zapisach (22 – 24 luty 2018 r.),
  • Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu,
  • Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej,                     a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego,
  • Osoby, które wniosą opłatę startową w dniach 22 – 24 luty 2018 r. przez Internet lub za pomocą przelewu tradycyjnego poprzez stacjonarnego operatora są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów,
  • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie                 z opłaty startowej,
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy skontaktować się                     z organizatorem do dnia 21 lutego 2018 r.
  • Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby),
  • Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z nazwą drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji,
  • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami oraz podklejonym chipem;

- medal na mecie;

- worek foliowy do depozytu,

- posiłek regeneracyjny.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM

 • W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat,
 • Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna (do pobrania ze strony internetowej www.biegwstoczku.pl),
 • Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany            w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego                  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
 • Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.bieg.stoczek.pl). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów,
 • Biuro Zawodów (BZ) będzie się mieścić w budynku Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, będzie czynne w następujących dniach                      i godzinach:

- 22 – 23 luty 2018 r. w godzinach 8.00 – 15.00 (w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, pok. 203),

- 24 luty 2018 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 11.30 (obok startu           w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, sala konferencyjna),

- Poprawność danych zakodowanych w chipie będzie można sprawdzić w biurze zawodów w dniu imprezy,

- Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

- Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się                    z ruchem pojazdów,

- Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne. 

PROGRAM ZAWODÓW

 • godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie imprezy
 • godz. 9.45 – bieg na 100 m kobiet w kategorii osoby niepełnosprawne oraz mężczyzn w kategorii osoby niepełnosprawne,
 • godz. 10.00 – bieg szkół podstawowych (klasy I – II, III – IV                 i V – VII). Oddzielnie:
   • bieg dziewcząt klasy I – II – 200 metrów,
   • bieg chłopców klasy I – II – 200 metrów,
   • bieg dziewcząt klasy III – IV – 400 metrów,
   • bieg chłopców klasy III – IV – 400 metrów,
   • bieg dziewcząt klasy V – VII – 400 metrów,
   • bieg chłopców klasy V – VII – 400 metrów.
 • godz. 10.30 – bieg na 800 m uczniów szkół gimnazjalnych oraz dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Oddzielnie:
   • bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych,
   • bieg chłopców szkół gimnazjalnych,
   • bieg dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.
 • godz. 11.00 – bieg na 1.600 m chłopców szkół ponadgimnazjalnych,
 • godz. 11.30 – spacer na 800 m Nordic Walking dla osób powyżej 50 roku życia,
 • godz. 12.00 – bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km,
 • godz. 14.00 – wręczenie nagród dla zwycięzców biegu głównego        w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

KLASYFIKACJA

 • kobiet i mężczyzn w kategorii osób niepełnosprawnych,
 • dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
 • open kobiet i mężczyzn w biegu głównym,
 • kobiet w kategorii wiekowych: do 35 lat, 36 – 49 lat, 50 i więcej lat,
 • mężczyzn w kategoriach wiekowych: do 29 lat, 30 – 39 lat,                   40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 i więcej lat.

OPŁATA  STARTOWA

 • opłata startowa pobierana jest tylko w biegu głównym i wynosi:

I termin: do 18 lutego 2018 roku lub do wyczerpania limitu miejsc –              30 złotych,

II termin: od 19 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

III termin: 24 luty 2018 roku – 50 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

NAGRODY

 • za miejsca I - III we wszystkich kategoriach – puchar + medal,
 • za miejsca I – III w kategorii open w biegu głównym dodatkowo nagroda rzeczowa,
 • za miejsca I – VI w kategoriach szkół – dyplom,
 • puchary za miejsca I – III w klasyfikacji open w biegu głównym,
 • okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników biegu głównego,
 • nagrody otrzymują również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu głównego,
 • nagroda dla mieszkańca miasta Stoczek Łukowski, który najszybciej ukończy bieg główny.

W miarę pozyskania środków finansowych organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I miejsce w każdej kategorii wiekowej.

KOMUNIKAT KOŃCOWY

 • będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,
 • wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania również   z Internetu na stronie: www.stoczek-lukowski.pl (w dziale: „Aktualności”), www.biegwstoczku.pl, www.time2go.pl oraz przekazane do informacji mediów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego  wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,              w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno –reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora,
 • przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego                i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę           i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji                  o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie                   z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia             1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora,
 • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane  w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim,
 • każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
 • koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • w sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

13.INFORMACJE DODATKOWE

w trakcie trwania biegów Pl. T. Kościuszki będzie całkowicie wyłączony z ruchu drogowego kołowego. Droga wojewódzka (cześć ulicy Piłsudskiego i Sikorskiego) oraz droga powiatowa (ulica Nowoprojektowana i Ostoi) będą zamykane czasowo, na czas   przebiegu zawodników, przez policjantów z Komisariatu Policji w Łukowie oraz w Stoczku Łukowskim. Zawodnicy biegu głównego poruszać się będą prawą stroną jezdni, stosując się do przepisów Prawo o ruchu drogowym. Poprzedzeniem biegaczy będzie pilotażowy pojazd policji wysyłający sygnały błyskowe.  

 

                                        

Komentowanie wstrzymane