REGULAMIN – „IV Plebiscyt Kryształowych Magnesów- głosowanie SMS”

Regulamin
„IV Plebiscyt Kryształowych Magnesów-
głosowanie SMS”

 

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu SMS-owego (Konkurs) jest Telekom System Sp. z o.o., (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Łukowie przy ul. Żelechowska 22.

2. Organizator działa na zlecenie własne.

3. Konkurs trwać będzie w dniach 02.01.2017 -  20.02.2017r.

4. Czas trwania konkursu może ulec zmianie, o czym będzie informacja na stronie internetowej www.magnes.tv

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy związani z organizowaniem i przebiegiem Konkursu

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. IV Plebiscyt Kryształowych Magnesów (zwany dalej „Plebiscytem”)  służy wyłonieniu najlepszych nominowanych zdarzeń z kategorii: Osobowość, Instytucja, Wydarzenie, Sport, Rozrywka.

2. Przesłanie SMS-a konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

3. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS.

4. Aby wziąć udział w Plebiscycie, Uczestnik powinien wysłać SMS pod wskazany przez Organizatora numer 7148, prefix MAGNESTV

5. SMS o treści MAGNESTV.1, MAGNESTV.2, MAGNESTV.3, MAGNESTV.4... Każdemu nominowanemu jest przypisany numer, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. Spis przyporządkowanych treści SMS do konkretnej nominacji będzie dostępny na stronie głównej www.magnes.tv.

6. Jeden SMS jest równoznaczny z oddaniem  jednego głosu w Plebiscycie na jednego z nominowanych, pod warunkiem, że został on wysłany podczas trwania danej edycji Plebiscytu i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. Koszt wysłania wiadomości  wynosi 1,23 pln

8. Głosowanie będzie podzielone na 2 etapy. I etap zakończy się 31.01.2017r. Drugi etap trwa od 02.02 do 20.02.2017r

9. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Nominowanego, decyzja o podaniu danego miejsca będzie podjęta przez Organizatora Plebiscytu.

10. W przypadku awarii systemu SMS, decyzję kto wygrał w danej kategorii podejmie specjalnie do tego powołana Komisja Plebiscytowa

11. System wyłania 4 zwycięzców po I etapie, którzy wysłali najwięcej wiadomości SMS z jednego numeru telefonu. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby zwycięzców.

12. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość SMS. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

13. Nagrodami dla osób wysyłających SMS są zaproszenia na 4 Galę Magnesów.

14. Jeden uczestnik może pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń, w każdej z kategorii.

15. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną podane podczas IV Gali Magnesów 25 lutego 2017r.

16. Ogłoszenie wyników (kolejność )I etapu Plebiscytu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

17. Organizatorzy Konkursu mogą podawać cząstkowe wyniki w każdej z kategorii Plebiscytu, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu.

5. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na

piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin  jest dostępny w siedzibie Organizatora

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach i plebiscytach oferowanych przez Organizatora, w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych  podłączonych do telefonu komórkowego lub aplikacji zainstalowanych w telefonie celem automatycznego wysyłania wiadomości SMS lub również generowania tzw. „sztucznego ruchu”

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

5. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu skutkuje anulowaniem przez Organizatora wszystkich dotychczasowych oddanych głosów w Plebiscycie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w Regulaminie.

 

Komentowanie wstrzymane