Regulamin konkursu „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2018”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2018". Organizatorem jest Muzeum Regionalne w Łukowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.
Zasady konkursu:
1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.
2. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.
3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 14.12.2018 r.
4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.
5. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.
7. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).
8. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 19, 21 - 400 Łuków. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne ale konieczne aby wziąć udział w konkursie.
9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w
Łukowie autorskie prawa do pracy.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
13. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.
14. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
15. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.

Komentowanie wstrzymane